Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


27.05.2019 Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

dotycząca modernizacji egib na terenie Latchorzewa, Blizne Jasińskiego, Blizne Łaszczyńskiego

Przypominamy, iż na obszarze obrębów ewidencyjnych Latchorzew (0016), Blizne Jasińskiego (0002), Blizne Łaszczyńskiego (0003) położonych w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2) wykonywana jest na praca geodezyjna dotycząca modernizacji ewidencji gruntów i budynków.

Modernizacja dotyczy granic obrębów ewidencyjnych, granic działek ewidencyjnych, użytkowych gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), klasyfikacji gleboznawczej zmienionych użytków gruntowych, podlegających gleboznawczej klasyfikacji oraz użytków dotychczas nieobjętych klasyfikacją które jej podlegają, aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji.

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest Jan Fudali prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „GEONET PRACOWNIA GEODEZYJNA Jan Fudali”, 26-600 Radom, ul. Struga 26/28 lok.107, telefon 602 538 611, e-mail: jan.fudali@egeonet.pl.

Powyższa praca została zgłoszona w tutejszym ODGiK i zarejestrowana w dniu 27 marca 2019 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1819.2019.

W związku z powyższym przypominamy wykonawcom, którzy wykonują prace geodezyjne dotyczące elementów ewidencji gruntów i budynków na obszarze objętym modernizacją o konieczności kontaktu z wykonawcą modernizacji w celu dokonania uzgodnień.

Załączniki: