Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


02.12.2016 Oświadczenie na mapach porównania z terenem

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mapę porównania z terenem należy wykonać na kopii mapy zasadniczej. Geodeci zamawiający mapę w postaci pliku wektorowego do zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych mogą wykonać wydruk z zakupionych plików i przedstawić na nich wyniki wywiadu terenowego.

Zakres treści wydrukowanych map powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo opatrzona klauzulą:

„Oświadczam, że niniejsza mapa stanowi wydruk z mapy zasadniczej, udostępnionej w postaci wektorowej wraz z klauzulą wynikającą z przepisów prawa, do zgłoszenia pracy geodezyjnej o identyfikatorze OD.6640.1. _nr_ ._rok_ (podpis geodety)”

Oświadczenie to można umieści na mapach w formie pisemnej lub w postaci wydruku np. podczas drukowania odbitki. W tym celu została przygotowana „pieczątka do wydruku”. Pieczątkę tę można pobrać z zakładki PLIKI DO POBRANIA.