Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


15.12.2016 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy wniosków o aktualizację danych EGiB

       Przypominam, że zgodnie z art. 24 ust. 2b pkt. 1 ppkt. h ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1629) aktualizacja informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków może nastąpić w drodze czynności materialno-technicznych na podstawie m.in. wniosku zainteresowanego podmiotu ewidencyjnego i wskazanej w tym wniosku dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, jeżeli wnioskowana zmiana obejmuje informacje gromadzone w ewidencji gruntów i budynków dotyczące nieruchomości znajdujących się w wyłącznym władaniu wnioskodawcy albo wnioskodawców.

        W związku z wykonywanymi przez Państwa pracami, których przedmiotem jest aktualizacja danych EGiB, zwracam się z prośbą o informowanie swoich zleceniodawców o potrzebie składania takiego wniosku. Złożenie wniosku pozwoli na wprowadzenie przez organ zmiany w drodze czynności materialno-technicznej bezzwłocznie po przyjęciu do PZGiK materiałów geodezyjnych z wykonanych prac. W przeciwnym razie, czas wprowadzenia zmiany będzie musiał być wydłużony z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydania decyzji administracyjnej, o czym mowa w art. 24 ust. 2b pkt 2 w/w ustawy. Łączyć się to będzie również z koniecznością dodatkowego zaangażowania pracowników w procedury związane z prowadzeniem takich postępowań.

       Jednocześnie informuję, że aby uprościć działania Państwa zleceniodawców w tym zakresie, możliwe jest również złożenie wskazanego wniosku posiadaczy nieruchomości za Państwa pośrednictwem równocześnie ze złożeniem do ODGiK operatu technicznego z zawiadomieniem o zakończeniu prac geodezyjnych. W tym przypadku, rozpoznanie wniosku nastąpi po okresie niezbędnym na zakończenie procesu weryfikacji i przyjęcia materiałów do PZGiK.