Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


16.01.2017 Informacja dla Geodetów przygotowujących pliki wsadowe przekazywane wraz z operatami do kontroli

Mając na uwadze usprawnienie wymiany danych pomiędzy Wykonawcą i Ośrodkiem oraz ułatwienie przygotowywania przez Wykonawcę mapy wynikowej pracy geodezyjnej i plików wsadowych informujemy, że od dnia 16.01.2017 r. wykonującym pliki „wsadowe” będą wydawane następujące dane:

1. Plik wsadowy z warstw BDOT i GESUT wraz z budynkami z bazy EGiB, w formacie GML lub KCD, modyfikowalny, z możliwością ładowania do bazy danych ,
2. Plik tła z bazy EGiB w formacie GML lub KCD, modyfikowalny, bez możliwości ładowania danych do bazy danych.

    W związku z tym Wykonawca przygotowujący pliki „wsadowe” będzie modyfikował dane w zakresie warstw BDOT i GESUT oraz budynki z bazy EGiB. Natomiast, jeśli w wyniku pracy zmianie ulegną również dane dotyczące granic działek i użytki, Wykonawca będzie je modyfikował w pliku tła. Na podstawie tak przygotowanych danych Wykonawca będzie mógł wykonywać mapy wynikowe do zgłaszanych prac geodezyjnych.

    Wobec tego Wykonawcy przygotowujący pliki „wsadowe” zobowiązani są o dostarczenie do Ośrodka:
1. Pliku wsadowego z warstw BDOT i GESUT oraz danych dotyczących budynków w formacie GML lub KCD,
2. Pliku zawierającego dane do zmienionej graficznie części ewidencyjnej w formacie GML, KCD lub TXT.
W ten sposób warstwy BDOT i GESUT oraz dane dotyczące budynków będą aktualizowane poprzez plik wsadowy, a baza danych EGiB w zakresie działek i użytków będzie aktualizowana bezpośrednio na bazie przez pracowników Ośrodka.

    Geodeci zgłaszający chęć pobrania z Ośrodka pliku do modyfikacji w celu stworzenia pliku „wsadowego” obligatoryjnie otrzymują do modyfikacji dane z warstw BDOT i GESUT. Zobowiązani są jedynie do określenia Nr ID budynków do modyfikacji w formie: 357/3;1, 21/5;2, 1/2;1 (nr działki ; nr budynku w działce) , a następnie przesłania danych na adres e-mail: prace_geodezyjne@podgik.pwz.pl. W tytule należy wpisać zamówienie pliku wsadowego do nr zgłoszenia pracy geodezyjnej, np. zamówienie pliku wsadowego do OD.6640.1.9888.2017.

    Pliki do modyfikacji i pliki tła będą generowane przez pracowników Ośrodka w ciągu 2 dni od zgłoszenia takiej potrzeby i przekazywane Wykonawcy poprzez Portal Geodety (jako kolejne pozycje pod ikonką DW - Dokumenty Wychodzące z Ośrodka, z opisem plik do modyfikacji, materiał z zasobu). Wraz z plikami zostanie wysłany SMS informujący o umieszczeniu plików, dlatego w celu usprawnienia tej czynności w zamówieniu plików wsadowych należy podać nr telefonu komórkowego, na który ma być przesłana informacja o umieszczeniu pliku w Portalu Geodety.

   Jednocześnie informujemy, że blokady na bazie z wydanych do modyfikacji plików będą usuwane po 5 dniach. Tak więc niedostarczenie do Ośrodka pliku wsadowego w tym czasie będzie wiązać się z potrzebą ponownego pobrania danych. Powyższe ograniczenia wynikają z blokowania bazy w wydanym zakresie i niemożliwością wykonywania w tym samym czasie, na tym obszarze prac przez innych Wykonawców. W związku z tym Wykonawcy zobowiązani są do dostarczenia plików wraz operatami w czasie 5 dni od dnia otrzymania pliku do modyfikacji. Przypominamy, że nie należy zmieniać nazw plikom wydanym przez Ośrodek do modyfikacji i tworzone z nich pliki „wsadowe” przekazywać do Ośrodka z tą samą nazwą.