Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


18.01.2017 INFORMACJA DOTYCZĄCA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów regulujących sprawy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w zbiciu z przepisami regulującymi zagadnienia dotyczące kompletowania i procedur związanych z weryfikacją opracowań geodezyjnych, informuję o przyjęciu następującego sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji przygotowywanej do celów prowadzonych postępowań w tym zakresie:

1. Do obiegu i sposobu kompletowania dokumentacji przygotowywanej do prowadzonych postępowań w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów należy stosować analogiczne procedury, jak do przepisów prawa i ustalonych zasad w tym zakresie dla opracowań dotyczących rozgraniczania nieruchomości.

2. Dokumentację należy kompletować odrębnie:
    A. PROJEKT USTALENIA KLASYFIKACJI
    B. AKTUALIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

3. Dokumentacją wymienioną w pkt. 2A wykonuje i podpisuje osoba upoważniona przez Starostę do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów. Dokumentacja ta podlega ocenie organu prowadzącego gleboznawczą klasyfikację gruntów (osoby prowadzącej postępowanie) z zastosowaniem wymagań przepisów dotyczących gleboznawczej klasyfikacji pod kątem prawidłowości wykonania czynności klasyfikacyjnych przez klasyfikatora. Zawartość i treść dokumentacji powinna być zgodna z przepisami wykonawczymi dotyczącymi gleboznawczej klasyfikacji gruntów, a także wskazanymi przez organ, dokumentami i wyjaśnieniami, niezbędnymi do oceny tej prawidłowości.

4. Organ prowadzący postępowanie (osoba prowadząca postępowanie) wydaje pisemną opinię dotyczącą prawidłowości wykonania dokumentacji.

5. Po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej dokumentacji wymienionej w pkt. 2A, przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia klasyfikacji gruntów, niezbędne jest wykonanie dokumentacji określonej w pkt. 2B i przyjęcie jej do PZGiK. Do dokumentacji tej wykonawca prac geodezyjnych dołącza kopię opinii lub powołuje ją w sprawozdaniu technicznym oraz dołącza kopię projektu ustalenia klasyfikacji.

6. Dokumentację wymienioną w pkt. 2B wykonuje i podpisuje wykonawca prac geodezyjnych po zgłoszeniu pracy geodezyjnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami określającymi standardy wykonywania pomiarów geodezyjnych i przekazuje informację o zakończeniu prac geodezyjnych wraz z tą dokumentacja i danymi do przyjęcia do PZGiK. Dokumentacja ta, przed przyjęciem do zasobu, podlega weryfikacji przez osobę posiadającą odpowiednie upoważnienie starosty.