Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


20.01.2017 Informacja o sposobach tworzenia kopii mapy wynikowej do zgłaszanych prac geodezyjnych

dotyczy Geodetów przygotowujących kopie mapy wynikowej do zgłoszonej pracy geodezyjnej

W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie zgodnej z obowiązującymi przepisami zasady przekazywania wraz z zawiadomieniami o wykonaniu zgłoszonych prac geodezyjnych, kopii map wynikowych łącznie z operatami (1 luty 2017 r.), wskazuję możliwości zastosowania różnych metod i oprogramowania przez Wykonawców prac geodezyjnych w celu realizacji tego wymogu.

Niezależnie od formatu otrzymanych danych z Ośrodka (GML lub KCD), obecnie istnieją dwie możliwości przygotowania mapy wynikowej na bazie danych otrzymanych z ODGiK:

  1. Wykonanie mapy wynikowej na bazie pliku otrzymanego przy zgłoszeniu pracy geodezyjnej.
    Dane z pliku należy uzupełnić o dane wynikające z wywiadu terenowego, pomiaru oraz niezbędne opisy. Tak przygotowane dane nadają się do wykonania mapy wynikowej do zgłaszanej pracy geodezyjnej w dowolnym oprogramowaniu umożliwiającym import danych z formatu GML, KCD lub DXF.
  2. Wykonanie mapy wynikowej na bazie pozyskanego pliku do modyfikacji umożliwiającego ładowanie danych do bazy.Wykonawca zgłaszając chęć wykonania pliku umożliwiającego załadowanie danych do bazy otrzymuje plik wsadowy i plik tła. Plik wsadowy modyfikuje o treść z operatu w zakresie obiektów warstw BDOT, GESUT i budynków, a plik tła w zakresie działek, użytków i konturów klasyfikacyjnych. Następnie podczytuje do pliku wsadowego dane z pliku tła i otrzymuje pełen obraz mapy. Umieszczając na tak przygotowanej mapie niezbędne opisy, otrzymuje mapę wynikową. To rozwiązanie możliwe jest tylko w oprogramowaniu umożliwiającym modyfikację plików GML lub KCD.

Z formatu KCD za pomocą programu TurboMap można pozyskać pliki w formacie DXF. Nieodpłatną wersję oprogramowania TurboMap można pobrać ze strony: http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/44-uncategorised/127-turbomap-download-90

Oprócz programu TurboMap, obsługującego pliki w formacie KCD, do pracy przy generowaniu map wynikowych można wykorzystać inne oprogramowania, umożliwiające wczytanie danych w formatach GML lub DXF:

  1. pliki GML – między innymi C-GEO. Program C-GEO umożliwia również generowanie plików zwrotnych (plików wsadowych), umożliwiających załadowanie danych do bazy w ODGiK.
  2. pliki DXF – w każdym programie wektorowym, a między innymi: AutoCad, MicroMap, Geo-Map, MicroStation. Format DXF nie przenosi danych zapisanych w atrybutach. Wykorzystanie tego formatu umożliwi wykonanie mapy wynikowej lecz nie umożliwi przygotowania pliku wsadowego (format GML lub KCD).

Przy wyborze metody tworzenia map wynikowych należy mieć na uwadze, iż w ciągu najbliższych miesięcy wprowadzony będzie wymóg, zgodny z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych wykonania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (§ 71. ust. 2. pkt 6), dostarczania plików wsadowych w formacie GML lub innym uzgodnionym między wykonawcą, a organem prowadzącym PZGiK. W przypadku naszego Ośrodka innym możliwym formatem jest format KCD.