Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


25.09.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów.

         W związku z kolejnym etapem dostosowania procesu wymiany danych pomiędzy Wykonawcami zgłaszającymi prace geodezyjne, a Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Powiecie Warszawskim Zachodnim, do wymogów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2011.263.1572) informuję, że od dnia 1 stycznia 2018 r. do weryfikacji będą przyjmowane jedynie operaty zawierające pliki umożliwiające aktualizację bazy danych w obowiązującym standardzie.

         Przypominam, że zgodnie z § 71, pkt. 2, ppkt. 6 tego rozporządzenia, w skład operatu technicznego wchodzą pliki danych wygenerowanych z roboczej bazy danych (…) zapisane na nośniku informatycznym zgodnie ze schematami GML (…) lub zapisane w innym formacie uzgodnionym między wykonawcą a organem prowadzącym PZGiK. W związku z powyższym informuję, że oprócz plików w obowiązującym formacie GML, w naszym Powiecie, aktualizacja bazy danych będzie możliwa również po dostarczeniu danych w formacie KCD (dedykowanym dla oprogramowania TurboEWID).

Schemat wydawania danych do modyfikacji pozostanie bez zmian, tj: Wykonawca przygotowujący pliki z roboczej bazy danych zobowiązany będzie do dostarczenia do Ośrodka:
      1. Pliku wsadowego zmodyfikowanego o dane w zakresie warstw BDOT i GESUT oraz budynków z bazy EGiB;
      2. Pliku zawierającego dane do zmienionej graficznie części ewidencyjnej w zakresie granic działek i konturów użytków w formacie GML, KCD lub TXT.

Warstwy BDOT i GESUT oraz dane dotyczące budynków będą aktualizowane poprzez plik wsadowy, a w celu uniknięcia blokowania danych ewidencyjnych, baza danych EGiB w zakresie działek i użytków, będzie aktualizowana bezpośrednio przez pracowników Ośrodka. Mając na uwadze fakt, że Wykonawca oprócz roboczej bazy danych ma obowiązek dostarczenia wraz z operatem również mapy wynikowej, zamawiając pliki wsadowe otrzyma z Ośrodka:
      1. Plik wsadowy z warstw BDOT i GESUT wraz z budynkami z bazy EGiB, w formacie GML lub KCD, modyfikowalny, z możliwością ładowania do bazy danych;
      2. Plik tła z bazy EGiB w formacie GML lub KCD, modyfikowalny, bez możliwości ładowania danych do bazy danych.
Pliki wsadowe i pliki tła będą generowane przez pracowników Ośrodka w ciągu 2 dni roboczych od zgłoszenia takiej potrzeby i przekazywane Wykonawcy poprzez Portal Geodety (jako kolejne pozycje pod ikonką DW - Dokumenty Wychodzące z Ośrodka, z opisem: plik do modyfikacji, materiał z zasobu). W przypadka zablokowania danych ze względu na wydanie danych do modyfikacji dla innego Wykonawcy, pliki zostaną przekazane bezpośrednio po zwolnieniu blokady. Wraz z plikami zostanie wysłany SMS informujący o umieszczeniu plików, dlatego w celu usprawnienia tej czynności Wykonawca powinien przy zamówieniu plików wsadowych podać nr telefonu komórkowego, na który ma być przesłana informacja o umieszczeniu pliku w Portalu Geodety. Jednocześnie informujemy, że blokady na bazie z wydanych do modyfikacji plików będą usuwane po 5 dniach roboczych. Tak więc, niedostarczenie do Ośrodka pliku wsadowego w tym czasie, będzie wiązać się z potrzebą ponownego pobrania danych. Powyższe ograniczenia wynikają z blokowania bazy w wydanym zakresie i braku możliwości wykonywania w tym samym czasie, na tym obszarze, prac przez innych Wykonawców. W związku z tym, Wykonawcy powinni dostarczyć pliki wraz z operatami technicznymi w czasie 5 dni roboczych od dnia otrzymania pliku do modyfikacji. Zmodyfikowany plik wsadowy należy przekazywać do Ośrodka z niezmienioną nazwą.

Wykonawcom przypominamy, iż wszystkie nowe obiekty mapy zasadniczej, jak i obiekty modyfikowane znajdujące się już w bazach danych, należy umieścić na warstwach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i powypełniać im obligatoryjne atrybuty. W plikach wsadowych nie należy umieszczać żadnych dodatkowych obiektów, które mogą znajdować się na mapach do celów projektowych, a nie stanowią treści baz danych tworzących mapę zasadniczą.

Przypominamy, że Geodeci zgłaszający potrzebę pobrania z Ośrodka pliku wsadowego do modyfikacji w celu utworzenia roboczej bazy danych, obligatoryjnie otrzymają wszystkie dane z warstw BDOT i GESUT, a także budynki z bazy EGiB, z tym że dla budynków Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania budynków do modyfikacji poprzez podanie Nr ID w formie nr działki; nr budynku na działce - np.: 357/3;1, 21/5;2, 1/2;1.
Zapotrzebowanie na pliki wsadowe należy zgłaszać poprzez Portal Geodety, a informacje o zapotrzebowaniu budynków do modyfikacji poprzez Komunikator (Instrukcja opisująca ten proces znajduje się w zakładce PLIKI DO POBRANIA na stronie www.podgik.pwz.pl). W przypadku braku informacji w Komunikatorze wszystkie budynki w zakresie będą wydawane jako niemodyfikowalne.

Załączniki: