Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


22.12.2017 informacje dla geodetów

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2018 r. dotyczącymi składania operatu technicznego wraz z plikiem do aktualizacji baz danych (plikiem wsadowym) i pytaniami Wykonawców prac geodezyjnych w tym zakresie informujemy, że:

1. Zamówienia na pliki wsadowe zgodnie z informacją z dnia 22.09.2017r. należy zgłaszać tylko poprzez Portal Geodety. Kolejność realizacji zamawianych plików odbywać się będzie według kolejności zgłoszeń.

2. Wraz z operatem należy dostarczyć plik wsadowy, który nie zawiera błędów.
Kontrolę plików KCD można wykonać w programie TurboMAP narzędziami w tym celu dedykowanymi, z uwzględnieniem kontroli topologii obiektów zgodnie z informacją umieszczoną w dniu 12.12.2017 r.
W przypadku złożenia do ODGiK operatu technicznego z plikami zawierającymi „błędy grube” nie będzie podlegał on dalszej weryfikacji, z uwagi na brak kompletności dokumentacji.
Dodatkowo informujemy, że w pokoju nr 7, na stanowisku komputerowym dla Geodetów, zostanie uruchomiony program TurboEWID, na którym będzie można dokonać samodzielnie kontroli plików wsadowych wykonanych w formacie KCD lub GML.

3. Prosimy wszystkich Wykonawców, którzy w swoich operatach technicznych dokonują zmian danych ewidencyjnych, o informowanie zleceniodawców, o konieczności złożenia wniosku o aktualizację bazy danych egib. W miarę możliwości prosimy o załączanie tych wniosków do składanych operatów. Jednocześnie przypominamy o tym, że w przypadku braku wniosku niemożliwe będzie wprowadzenie zmian w bazie danych egib, a wydane obiekty będą zablokowane i niemożliwe będzie wydanie tych danych do kolejnych zgłoszeń.

4. W celu ułatwienia przygotowania pliku wsadowego, zebrano najistotniejsze informacje techniczne, w formie zamieszczonych poniżej wskazówek (poniższy załącznik - plik PDF).
Przypominamy, że wszystkie nowe obiekty i obiekty zmodyfikowane należy umieszczać na warstwach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa i uzupełniać dla nich obligatoryjne atrybuty. Jednocześnie informujemy, że w ostatnich dniach zostały wykonane prace mające na celu systemowe uzupełnienie części atrybutów za pomocą skryptów. Dzięki tym pracom ilość brakujących atrybutów w obiektach istniejących znacznie zmalała.
Z uwagi na fakt, że linie napowietrzne zostały przez Ustawodawcę zmienione z obiektów punktowych na liniowe, nie ma możliwości przeniesienia tych obiektów za pomocą skryptów z warstwy K1 na warstwę GESUT. Dlatego przenoszenie tych obiektów na odpowiednie warstwy musi odbyć się za pomocą przerysowania odcinka linii napowietrznej. Dopiero po przeniesieniu linii na odpowiednią warstwę GESUT prezentacja geometryczna obiektu będzie zgodna z symbolem i kolorem przewidzianym przepisami prawa.

Załączniki: