Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Powiat Warszawski Zachodni


INFORMACJA DLA INTERESANTÓW SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI O WYPISY, WYRYSY I KOPIE MAP oraz zasady obsługi interesanta obowiazujące w czasie pandemii

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią poniżej i ograniczenie łączeń telefonicznych do niezbędnego minimum. Żaden z wniosków nie zostanie pominięty. Każdy Wnioskodawca zostanie poinformowany o konieczności dalszych działań w możliwie najkrótszym terminie.

wiecej...


Godziny odbioru dokumentów

Informujemy, że odbiór osobisty

  • wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków możliwy jest w godzinach:

12.00-17.00 poniedziałek
08.00-12.00
wtorek, czwartek, piątek
12.00-16.00
środa

  • mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz kopii materiałów z zasobu możliwy jest po uprzednim umówieniu się telefonicznym (22 733 73 65) na konkretną godzinę w godzinach pracy urzędu.

wiecej...


04.05.2021 Modernizacja EGIB dla obrębów Lubiczów, Komorów i Kwiatkówek

Informujemy, że rozpoczęły się prace związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków:
- w gminie Stare Babice na obrębie Lubiczów,
- w gminie Kampinos na obrębach Komorów i Kwiatkówek

Szczegówłowe informacjie znajdują się w plikach dostępnych pod adresem:
- obręb Lubiczów: https://bip.pwz.pl/plik,14252,informacja-pdf.pdf
- obręby Komorów i Kwiatkówek: https://bip.pwz.pl/plik,14270,informacja-pdf.pdf

wiecej...


26.04.2021 do Wykonawców prac geodezyjnych - anonimowa ankieta MWINGiK

Na prośbę Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjknego i Kartograficznego umieszczamy informację o anomimowej ankiecie przeprowadzanej przez MWINGiK, dostępnej pod linkiem https://forms.gle/6qgEXoExq79f3AmD9.
Ankieta będzie aktywna do dnia 23 maja 2021 roku.

wiecej...


23.04.2021 Dotyczy operatów elektronicznych

Zwracamy się z prośbą o podpisywanie operatów technicznych przekazywanych w postaci elektronicznej wewnątrz pliku PDF, tzn.  podpisem „PADES”, a nie plikiem stowarzyszonym.

 Wydaje się, że taka forma podpisu jednego pliku jest łatwiejsza do zastosowania, a ponadto usprawni znakowanie operatów technicznych w wersji elektronicznej podczas ich przyjmowania do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, a także ułatwi przyszłym użytkownikom korzystanie z archiwum PZGiK.

Informujemy, że w marcu br. do ODGiK w Ożarowie Mazowieckim zostało złożone w postaci elektronicznej blisko 60 % z wszystkich operatów technicznych (418 z 709).

 Przypominamy, że zgodnie z nowym rozporządzeniem w sprawie standardów technicznych (Dz.U z 2020 r., poz. 1429) przekazywanie operatów w postaci papierowej dopuszcza się do dnia
31 grudnia 2021 roku
.

wiecej...


02.12.2020 modernizacja egib dla obrębów Gawartowej Woli i Nowego Łuszczewka

Informujemy, że projekty operatów opisowo kartograficznych ewidencji gruntów i budynków sporządzonych w ramach modernizacji na obszarze obrębów Gawartowa Wola i Nowy Łuszczewek stały się operatami, a dane z tych operatów zostały załadowane do bazy danych.

wiecej...


01.12.2020 Modernizacja egib dla obrębów Ośr. Doś Macierzysz i PGR szeligi

 

Informujemy, że projekty operatów opisowo kartograficznych ewidencji gruntów i budynków  sporządzonych w ramach modernizacji  na obszarze obrębów Ośrodek Doświadczalny Macierzysz i PGR Szeligi stały się operatami, a dane z tych operatów zostały załadowane do bazy danych.

 

wiecej...


12.11.2020 informacja do wykonawców prac geodezyjnych

Ze względu na pojawiające się przypadki zakresów zgłaszanych prac geodezyjnych, mających cechy prób obejścia przepisów prawa, zwracam się z prośbą o nie podejmowanie tego rodzaju prób. W przypadkach kolejnych prób nadużywania funkcjonalności Systemu, podjęte zostaną środki uniemożliwiające tego rodzaju praktyki, aż do wyłączenia automatu obsługi zgłoszeń prac geodezyjnych.
To rozwiązanie nie będzie zadowalać ani geodetów, ani administracji, jednakże będzie to jedyny sposób na powstrzymanie nadużyć.

geodeta powiatowy - Dariusz Pręgowski

wiecej...


06.10.2020 INFORMACJA DLA GEODETÓW

dot. zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

wiecej...


07.08.2020 Informacja dotycząca zakresu pracy geodezyjnej

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją Prawa Geodezyjnego i Kartograficznego zakres zgłaszanych prac geodezyjnych określa się za pomocą zamkniętego poligonu (wielokąta), którego powierzchnia jest większa od zera (załącznik do PG pkt 1- druk ZG-3). W związku z tym nie ma możliwości zaznaczenia w Portalu Geodety podczas zgłaszania pracy kilku obszarów w jednym zgłoszeniu. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę, że zgodnie z przypisem nr 4 do zgłoszenia pracy geodezyjnej obszar zgłoszenia musi przylegać do siebie dlatego tzw. zakresy „pajączki” są niedozwolone.

wiecej...


05.08.2020/31.08.2020 Nowe Prawo Geodezyjne i nowe zasady udostępniania danych do zgłaszanych prac geodezyjnych

Przypominamy, że w związku z wejściem nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego do prac geodezyjnych zgłoszonych od 31 lipca nie zamawia się materiałów ani dokumentów z państwowego zasobu geodezyjnego. Zgodnie z Art. 12 par 3 po opłaceniu zgłoszenia, w ramach zakresu pracy, Organ Służby Geodezyjnej i Kartograficznej udostępnia kopie zbiorów danych lub innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

wiecej...


23.07.2020 Gdzie można pobrać zbiory danych uwolnione „Tarczą 4.0”?

W związku z ustawą z 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zwaną „Tarczą 4.0”, informujemy, że:

wiecej...


08.07.2020 Informacja statystyczna dotycząca operatów elektronicznych

Informuję, że od lutego 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r., czyli w okresie uruchomienia funkcjonalności przekazywania za pośrednictwem Portalu Geodety operatów technicznych w postaci elektronicznej, liczba operatów w tej formie przyjętych do PZGiK wyniosła 690. Z funkcjonalności tej korzystało 17 firm geodezyjnych. W ostatnich miesiącach wskaźnik ilości takich operatów kształtuje się na wysokości około 16-17% w stosunku do wszystkich składanych operatów, czyli średnio co 6. operat był elektroniczny.

wiecej...


03.07.2020 pliki gml - zaktualizowana lista gestorów obiektów GESUT

Poniżej w załączniku zaktualizowane zestawienie nazw władających i przedstawicieli (słownik gestorów) dla obiektów GESUT, które należny umieszczać w odpowiednich atrybutach przygotowując pliki do modyfikacji w postaci GML. Modyfikacja tych nazw spowoduje uzyskanie negatywnego wyniku kontroli pliku do modyfikacji.

W przypadku braku tych danych należy systemowo ustawić odpowiednio atrybut: missing, template, unknown.

wiecej...


01.07.2020 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA PODPISYWANIA OPERATÓW ELEKTRONICZNYCH

Informujemy, że do ODGiK są przyjmowane operaty elektroniczne opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, a także opatrzone elektronicznym podpisem osobistym. Zachęcamy do składania operatów elektronicznych.

wiecej...


05.06.2020 zakończenie składania do ODGiK zeskanowanych operatów technicznych bez podpisu elektronicznego

Informujemy, że z dniem 10 czerwca 2020 roku nie będą już przyjmowane do ODGiK operaty techniczne w postaci zeskanowanych plików w formacie pdf., tym samym wyłączony zostanie adres poczty elektronicznej operaty@podgik.pwz.pl.

wiecej...


02.06.2020 uruchomienie z ograniczeniami bezpośredniej obsługi interesantów

Informujemy, że od dnia 02.06.2020 zostały uruchomione stanowiska bezpośredniej obsługi interesanta. Przy okienku można zakupić same wypisy, kopie map ewidencyjnych i zasadnicze, oraz odebrać dokumenty. Wszystkie pozostałe dokumenty oraz wnioski m.in. o wypis z wyrysem, zgłoszenie zmiany, uwierzytelnienie map, oraz złożenie operatów do weryfikacji należy pozostawiać w urnach w przedsionku budynku.

wiecej...


04.05.2020 klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce "pliki do pobrania"

wiecej...


26.04.2020 Modernizacja Ośr. Dośw. Macierzysz, PGR szeligi

Informujemy o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnych, zgłoszonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanych w dniu 17 kwietnia 2020 r. pod nr ewidencyjnymi:

wiecej...


23.04.2020 PORTAL INTERESANTA Z NOWĄ USŁUGĄ ELEKTRONICZNĄ

Informujemy, że od dnia 23 kwietnia 2020 roku w Portalu Interesanta dostępnego na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta, uruchomiona została nowa usługa umożliwiająca złożenie drogą elektroniczną wniosków o wydanie mapy zasadniczej i mapy ewidencyjnej w postaci rastrowej. Materiały będą wydawane w postaci pliku PDF z podpisem cyfrowym.

wiecej...


25.03.2020 informacja

W związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się epidemii informuję, że wnioski i dokumenty analogowe składane do pojemników (urn), przechodzą 48 godzinną kwarantannę przed rozdysponowaniem pomiędzy pracowników. W związku ze zmianami w organizacji pracy, w tym uruchomienie pracy zdalnej dla części pracowników, a także wprowadzonym okresem kwarantanny, Państwa wnioski i dokumentacja nie będą realizowane w terminach do których Państwa przyzwyczailiśmy. Proszę również o unikanie pakowania wniosków i dokumentów w plastikowe opakowania (typu koszulki, plastikowe teczki, itp.).

wiecej...


09.03.2020 Modernizacja gawartowa wola i Nowy Łuszczewek

Informujenmy o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ożarowie Mazowieckim i zarejestrowanej w dniu 27 luty 2020 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1205.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Gawartowa Wola (0004) położonym w jednostce ewidencyjnej gmina Leszno (143204_2) oraz zarejestrowanej w dniu 28 luty 2020 r. pod nr ewidencyjnym OD.6640.1.1226.2020 dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Nowy Łuszczewek (0020) położonym w jednostce ewidencyjnej gmina Błonie – obszar wiejski (143201_5).

wiecej...


23.01.2020 turboMAP

Informujemy, że na stronie Geomatyki -Kraków pod adresem: https://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/turbomap pojawiła się nowa wersja programu TurboMAP 9.2 (Build 20004).

Zachęcamy do zaktualizowania oprogramowania.

wiecej...


04.12.2019 prośba do wykonawców prac geodezyjnych

Zwracamy się z prośbą do wykonawców prac geodezyjnych o sprawdzenie czy konta użytkowników działających w Portalu geodety, w imieniu Państwa firmy, to osoby nadal zatrudnione w firmie. W celu bezpieczeństwa udostępnianych przez Portal danych, w przypadku gdy użytkownik konta nie jest już zatrudniony w firmie, prosimy o złożenie do ODGiK wniosku o zamknięcie konta. W przypadku gdy dane użytkownika zmieniły się prosimy o ich aktualizację.

wiecej...


09.09.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PODGLĄDU ZABLOKOWANYCH OBIEKTÓW BAZY DANYCH GESUT

Informujemy, że w Portalu Geodety istnieje możliwość podglądu zablokowanych obiektów bazy danych GESUT. Informacja może być przydatna przy realizowaniu prac geodezyjnych. Aby podejrzeć obiekty zablokowane należy na warstwie „Sieci uzbrojenia terenu” zaznaczyć pozycję „Obiekty zablokowane”.

wiecej...


19.06.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Uzupełniająca informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych dotycząca wykonywania plików do modyfikacji przy realizacji map do celów projektowych.

wiecej...


12.06.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

 Dotycząca map do celów projektowych

wiecej...


12.06.2019 ZMIANA UKŁADU WYSOKOŚCI NA OBSZARZE POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO na AMSTERDAM PL-EVRF2007-NH

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych

W związku z przepisami obligującymi do wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH (rozporządzenie Rady Ministrów z 15.10.2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych) uprzejmie informuję, o wdrożeniu tego układu na obszarze powiatu warszawskiego zachodniego od dnia 24 czerwca 2019 r.

wiecej...


22.05.2019 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie zmiany organizacji zwalniania tzw. blokad

wiecej...


19.04.2019 WSKAZÓWKI DLA GEODETÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH PLIKI DO AKTUALIZACJI BAZ DANYCH

W związku z najczęściej popełnionymi usterkami przy przygotowywaniu plików do modyfikacji służących do aktualizacji baz danych, a także przychylając się do prośby Geodetów oczekujących na wskazówki w tym zakresie w załączonym poniżej pliku zamieszczono najistotniejsze informacje jak należy postępować w trakcie przygotowywania plików.

wiecej...


02.04.2019 został uruchomiony Portal Interesanta

Informujemy, że od dnia 01 kwietnia 2019 roku na stronie internetowej www.podgik.pwz.pl, w zakładce Strefa Interesanta, uruchomiony został Portal Interesanta.

wiecej...


15.03.2019 INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W CELU UZGODNIENIA PROJEKTOWANYCH SUT

Informujemy, że został uruchomiony Portal Projektanta, który służy do składania wniosków o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Portal ten zastąpi dotychczas działający Portal Koordynatora SUT, znajdujący się w zakładce Portale Powiatowe.

wiecej...


11.03.2019 REZYGNACJA Z UMIESZCZANIA W OPERATACH TECHNICZNYCH NIEKTÓRYCH DOKUMENTÓW

Zwracamy się z prośbą do Wykonawców prac geodezyjnych, aby po zakończeniu prac geodezyjnych nie umieszczać w operatach technicznych (zarówno w wersji klasycznej, jak i elektronicznej) oraz nie dostarczać odrębnie:

  • formularzy zgłoszeń prac geodezyjnych,
  • informacji o materiałach do wykonywania pracy zarejestrowanej w ODGiK,
  • licencji na materiały pozyskane z ODGiK.

wiecej...


18.01.2019 INFORMACJA DLA GEODETÓW dotycząca operatu elektronicznego

Informujemy, że od dnia 1 lutego 2019 roku uruchomiona zostanie możliwość przekazywania do ODGiK operatu technicznego w formie elektronicznej.

wiecej...


14.11.2018 informacja dla geodetów

dotyczy kontroli WINGiK w sprawie braków zgałaszania prac geodezyjnych w zakresie tyczenia obiektów budowlanych

wiecej...


12.09.2018 informacja dla użytkowników portalu gminy - Rejestry Intraewid - EGIB

W związku z informacjami przekazanymi z pojedynczych gmin, dotyczących zbyt długiego czasu oczekiwania na wygenerowanie informacji z rejestru gruntów informujemy, że trwają prace nad jednoznacznym zlokalizowaniem przyczyny tego problemu. Ponieważ problem ten nie występuje u wszystkich użytkowników, zlokalizowanie przyczyny nie jest łatwe i czasochłonne. Cały czas wykonywane są rożne testy i poprawki, które mają Państwu ułatwić pracę.

wiecej...


29.08.2018 aktualizacja bazy fdB

Informujemy, że została uruchomiona cykliczna aktualizacja bazy FDB dla Wykonawców prac geodezyjnych. Będzie ona wykonywana przez pracownika urzędu każdego 1 i 15 dnia miesiąca. W przypadku gdy dni te wypadają w dni wolne od pracy - w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonej dacie.

wiecej...


11.07.2018 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

w sprawie wydawania plików do modyfikacji

wiecej...


21.06.2018 AKTUALIZACJA BAZY DANAYCH BDSOG

Informujemy, że dobiegają końca prace związane z aktualizacją bazy danych szczegółowej osnowy geodezyjnej w ramach projektu ASI. Prace polegały na dostosowaniu numerów punktów osnowy do obowiązujących przepisów oraz uzupełnieniu atrybutów na podstawie istniejącej dokumentacji znajdującej się w pzgik, w zakresie pozyskania średniego błędu wysokości i współrzędnych i uzupełnienia opisów topograficznych o dane obligatoryjne. W związku z powyższym w dniach 25-27.06.br dane bazy BDSOG będą aktualizowane.

wiecej...


11.06.2018 informacja dla osób przygotowujących pliki zasilające bazę danych egib wynikami prac geodezyjnych

Dotyczy podpór związanych z budynkiem przedstawionych symbolem.

wiecej...


25.05.2018 KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z wejściem w dniu dzisiejszym w życie nowych przepisów dotyczących RODO bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzurą informacyjną.

wiecej...


16.05.2018 Portal Rzeczoznawcy

Informujemy, że w dniu wczorajszym zostały zaktualizowane Portale Powiatowe.
W Portalu Rzeczoznawcy pojawiały się nowe funkcjonalności m.in.:

wiecej...


26.04.2018 Nowy Portal Narada Koodynacyjna

Informujemy, że w dniu 25.04.2018 została uruchomiona nowa odsłona Portalu Narada Koordynacyjna. W związku z powyższym została zmieniona procedura kierowania wniosków na narady koordynacyjne. Od dnia dzisiejszego na naradę mogą być przekazywane jedynie wnioski opłacone ( art. 40b ust.1 pkt.6 oraz 40d ust.3 ustawy PGiK z 17 maja 1989r. tj. Dz.U. z 2017 r. poz 2101 z późn. zm.)

Informujemy, że w okresie przejściowym (tj. do dnia 10.05.2018r) wnioski nie posiadające odnotowanej opłaty widoczne będą tylko w "starym" portalu Koordynatora SU. Dlatego bardzo prosimy uczestników Nard o przeprowadzanie koordynacji sieci uzbrojenia terenu za pomocą dotychczasowego „starego” portalu Koordynatora SUT.

wiecej...


22.12.2017 informacje dla geodetów

W związku ze zmianami od 1 stycznia 2018 r. dotyczącymi składania operatu technicznego wraz z plikiem do aktualizacji baz danych (plikiem wsadowym) i pytaniami Wykonawców prac geodezyjnych w tym zakresie informujemy, że:

wiecej...


25.09.2017 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW PRAC GEODEZYJNYCH

Dotyczy: dokumentacji zawierającej rezultaty geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz wyników opracowania tych pomiarów.

wiecej...


22.09.2017 zamawianie plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety

Informujemy, że uruchomiliśmy procedurę zamawia plików do modyfikacji poprzez Portal Geodety w celu stworzenia pliku wsadowego umożliwiającego zaktualizowanie bazy danych po przyjęciu operatu geodezyjnego do zasobu.

wiecej...


20.03.2017 INFORMACJA DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Dotycząca możliwości i formy pozyskiwania informacji z operatu ewidencyjnego.

wiecej...


06.03.2017 INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW/PROJEKTANTÓW Portalu Koordynatora SUT

zainteresowanych uzgodnieniem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Informujemy, że od dnia 06 marca br. uruchomiony został Portal Koordynatora SUT, umożliwiający przeprowadzanie narad koordynacyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest poprzez stronę internetową www.podgik.pwz.pl w oknie „Zaloguj aby wejść”.

wiecej...


06.03.2017 stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID

Informujemy, że w dniu 06-03-2017r. uruchomiliśmy w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (pokój nr 7), stanowisko do samodzielnej obsługi portalu WebEWID oraz podglądu zbiorów danych EGiB dla geodetów. Warunkiem skorzystania z dostępu jest posiadanie konta w Portalu Geodety.

wiecej...


21.02.2017 Numeracja punktów w wykazach generowanych z plików KCD

W związku z licznymi zapytaniami informujemy, że istnieje możliwość wygenerowania wykazu punktów granicznych z numeracją zawierająca nr systemowy i nr z operatu.

wiecej...


10.02.2017 URUCHOMIENIE W MARCU PORTALU KOORDYNATORA SUT

Informujemy, że w marcu 2017 r. planujemy uruchomić PORTAL KORDYNATORA SUT. Portal przeznaczony jest dla projektantów, branżystów i innych uczestników narad koordynacyjnych. Dostęp do portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła.

wiecej...


20.01.2017 uruchomienie w lutym portalu komornika

Informujemy, że planujemy w lutym 2017 r. uruchomić PORTAL KOMORNIKA. Portal ten przeznaczony jest dla Komorników. Dostęp do Portalu będzie możliwy po zalogowaniu się, po uprzednim uzyskaniu loginu i hasła do Portalu. Dlatego też zachęcamy Państwa do składania wniosków o taki dostęp.

wiecej...


18.01.2017 INFORMACJA DOTYCZĄCA GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW

W związku z problemami interpretacyjnymi dotyczącymi przepisów regulujących sprawy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w zbiciu z przepisami regulującymi zagadnienia dotyczące kompletowania i procedur związanych z weryfikacją opracowań geodezyjnych, informuję o przyjęciu następującego sposobu postępowania w stosunku do dokumentacji przygotowywanej do celów prowadzonych postępowań w tym zakresie:

wiecej...


16.01.2017 Informacja dla Geodetów przygotowujących pliki wsadowe przekazywane wraz z operatami do kontroli

Mając na uwadze usprawnienie wymiany danych pomiędzy Wykonawcą i Ośrodkiem oraz ułatwienie przygotowywania przez Wykonawcę mapy wynikowej pracy geodezyjnej i plików wsadowych informujemy, że od dnia 16.01.2017 r. wykonującym pliki „wsadowe” będą wydawane następujące dane:

wiecej...


10.01.2017 DXF do zakończonych prac geodezyjnych

Informujemy, że zaprzestaliśmy wydawanie plików DXF do zakończonych prac geodezyjnych.

Jednocześnie przypominamy, że do zakończonej pracy geodezyjnej można zakupić pliki w formacie GML lub KCD.

Pliki KCD można za pomocą oprogramowania TurboMap wyeksportować od plików DXF lub DGN.
Nieodpłatną wersję oprogramowania TurboMap można pobrać ze strony:
http://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/download/44-uncategorised/127-turbomap-download-90

wiecej...


02.01.2017 jak opłacić poprzez system PayU, kiedy brakuje banku na liście

dotyczy Rzeczoznawców, Komorników, Geodetów

wiecej...


21.12.2016 osnowa

Informujemy, że w Portalu Mapowym w zakładce Osnowa została umieszczona baza danych BDSOG w zakresie wizualizacji i numeracji punktów osnowy. Dane te można podczytać w portalu Mapowym bez konieczności logowania się do Portalu Powiatowego.

wiecej...


12.12.2016 Punkty adresowe i osie ulic w Portalu Mapowym

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa bazę danych EMUiA prowadzą Wójtowie i Burmistrzowie Gmin. Informujemy, że w Portalu Mapowym dane te można podejrzeć poprzez usługę WMS. W celu sprawniejszego korzystania z tej usługi zostały przygotowane na stałe zakładki z punktami adresowymi i osiami ulic dla poszczególnych gmin. W tym celu należy wczytać usługę WMS-a klikając w zakładkę Narzędzia -> Wczytaj/edytuj serwis WMS-> (wybrać z listy) Adresy i osie ulic – …

wiecej...


02.12.2016 Oświadczenie na mapach porównania z terenem

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, mapę porównania z terenem należy wykonać na kopii mapy zasadniczej. Geodeci zamawiający mapę w postaci pliku wektorowego do zgłaszanych internetowo prac geodezyjnych mogą wykonać wydruk z zakupionych plików i przedstawić na nich wyniki wywiadu terenowego.

Zakres treści wydrukowanych map powinien być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, dodatkowo opatrzona klauzulą:

wiecej...


24.11.2016 pliki kcd do zglaszanych prac geodezyjnych i jako pliki wsadowe

Uprzejmie informujemy, że pliki KCD wydawane do zgłoszonych prac geodezyjnych od dnia 23.11.br. generują się w pełni modyfikowalne, nie pozwalające na załadowanie danych do bazy danych.

W przypadku chęci przygotowania przez geodetę pliku wsadowego istnieje konieczność zgłoszenia tego faktu do ODGiK i pobrania pliku do modyfikacji. Zgłoszenia proszę kierować na adres poczty e-mail: smolek@podgik.pwz.pl

wiecej...


15.11.2016 uruchomienie portalu rzeczoznawcy

Informujemy, że w dniu dzisiejszym uruchomiony został PORTAL RZECZOZNAWCY.

wiecej...