Aktualności

Informacja dla geodetów

dot. zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych

Wykonawcom prac geodezyjnych przypominamy o obowiązku składania zawiadomienia o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych (dalej: zawiadomienie) wraz z wynikami prac geodezyjnych (art. 12a, ust. 1 ustawy Pgik). Jednocześnie przypominamy, że w związku ze zmianą ustawy Pgik obowiązek ten dotyczy także składania zawiadomienia wraz z poprawionymi wynikami zgłoszonych prac geodezyjnych (art. 12b, ust. 7a).

Mając powyższe na uwadze informujemy, że w przypadku:

  • operatów elektronicznych zawiadomienie jest automatycznie generowane przez Portal geodety podczas przesyłania operatu do ODGiK (zarówno w przypadku pierwszego składania operatu, jak i po poprawkach),
  • operatów analogowych, zawiadomienie należy dołączyć do operatu technicznego i umieścić je razem w skrzynce przeznaczonej do składania operatów (zarówno w przypadku pierwszego składania operatu, jak i po poprawkach),
  • stwierdzenia przy weryfikacji operatu analogowego niespójności przekazywanych zbiorów danych z bazami danych prowadzonymi przez organ, po poprawieniu zbioru danych zawiadomienie należy wygenerować w Portalu geodety i wówczas poinformować o tym fakcie ODGiK za pomocą komunikatora lub telefonicznie, można również wypełniony formularz zawiadomienia dostarczyć do ODGiK.

Ponadto zwracamy się z prośbą, aby w przypadku zawiadomień składanych wraz z operatami analogowymi starannie wypełniać formularz (z poprawnym identyfikatorem zgłoszenia oraz datą) i opatrywać go podpisem wykonawcy pracy geodezyjnej. Brak zawiadomienia lub jego błędne wypełnienie skutkować będzie wstrzymaniem przekazania operatu do weryfikacji.