Aktualności

Informacja dla Wykonawców prac geodezyjnych

W związku z pojawiającymi się pytaniami geodetów i wątpliwościami powstałymi na skutek wejścia w życie w lipcu br. nowych rozporządzeń: 
- w sprawie ewidencji gruntów i budynków (EGiB),
- w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (BDOT500),
- w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia ternu (GESUT)

w okresie przejściowym, o którym mowa w zmienianych przepisach, do czasu dostosowania systemu i baz danych do nowych przepisów zwracamy się z następującymi sugestiami do Wykonawców prac geodezyjnych:

 1. przygotowując pliki do modyfikacji prosimy o kartowanie obiektów na warstwach i z atrybutami wg poprzedniego rozporządzenia BDOT500, GESUT (jest to niezbędne do późniejszej prawidłowej konwersji danych na nowe warstwy),
 2. wykonujących inwentaryzację budynków prosimy o wykorzystywanie założonych kartotek budynkowych dla budynków w budowie i projektowanych, a dla budynków które nie posiadają jeszcze kartotek sporządzanie wykazów zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynków z tzw. lewą stroną pustą,  
 3. w wykazach zmian danych ewidencyjnych prosimy o:
  - stosowanie istniejących identyfikatorów budynków, a w przypadku nowych budynków prosimy o nienadawanie identyfikatorów – zostaną one nadane w momencie przyjmowania danych do zasobu. W pliku ID budynku należy podać auto_numer,
  - w przypadku przekazania w jednym operacie kilku wykazu zmian danych budynkowych które nie posiadają identyfikatorów, należy jednoznacznie opisać którego budynku wykaz dotyczy (np. poprzez odniesienie do szkicu),
  - ujawnianie w wykazie zmian tylko obowiązujących atrybutów (w załączeniu proponujemy wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych),
 4. informujemy, że nie należy przekazywać danych ewidencyjnych (opisowych) dla budynków w budowie. W pliku do modyfikacji prosimy taki budynek skartować na warstwach egib z atrybutem BNE – nie ujawniaj w ewidencji (BNE),
 5. w przypadku kiedy opracowanie geodezyjne dotyczy ujawnienia budynku w budowie, a w bazie istnieje budynek projektowany lub w budowie, należy zmodyfikować grafikę na mapie bez modyfikacji części opisowej,
 6. dla opracowań ujawniających budynki w budowie należy uporządkować użytki pod budynkami (wykaz zmian danych ewidencyjnych ujawniający użytek Bp),
 7. dla budynków rozebranych należy wykonać wykaz zmian danych ewidencyjnych z tzw. prawą stroną pustą,
 8. w przekazywanych plikach prosimy o uzupełnianie atrybutu status budynku (STS)   – „wybudowany” niezbędnego do jego „załadowania”.
  W przypadku nieewidencyjnych budynków w budowie (BNE) również o uzupełnienie atrybutu KŚT (brak informacji: x-nieokreślone),
 9. prosimy o podawanie w pliku i operacie atrybutów graniczników NR, X, Y oraz ZRD, BPP i STB ze starego rozporządzenia, a także SPD, ISD i STB z nowego rozporządzenia z zachowaniem podanej kolejności,  

Powyższe sugestie dotyczą okresu przejściowego i ułatwią bezpieczną konwersję danych po dostosowaniu systemu PZGiK do obecnie ustalonych przepisów. Jednocześnie informujemy, że pliki do aktualizacji baz danych oraz operaty techniczne przygotowane całkowicie według nowych przepisów nie będą kwestionowane w trakcie weryfikacji. Po dostosowaniu systemu i danych do obecnie obowiązujących wymagań prawnych, z odpowiednim wyprzedzeniem będziemy informować o konieczności przygotowania danych zgodnie z wprowadzonymi w ostatnich miesiącach normami.