Aktualności

Nowa wersja programu TurboEWID i co dalej ?

W związku z wejściem w życie 31 lipca 2021 roku nowych przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz późniejszych rozporządzeń wykonawczych, obligujących do dostosowania systemów do prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz baz danych do nowych przepisów prawa informujemy, że 27 kwietnia 2023 r. w powiecie warszawskim zachodnim został zaktualizowany system EWID2007 i dokonano pierwszych konwersji danych. Od tego dnia w naszym Urzędzie funkcjonuje system EWID10 wraz z TurboEWID 10 z częściowo przekonwertowanymi danymi bazy danych ewidencji gruntów i budynków do obowiązujących przepisów.

Dodatkową, dobrą informacją dla geodetów jest fakt, że w nowej wersji systemu nie ma już blokad obiektów w przypadku wydawania plików służących do aktualizacji baz danych. Pliki te należy przygotowywać na plikach służących do modyfikacji, które zamawia się poprzez Portal Geodety (tak samo jak dotychczas). Pliki te generowane są przez automat bezpośrednio po złożeniu zamówienia. Apelujemy, aby pliki służące do modyfikacji pobierać bezpośrednio przed kartowaniem, tak aby uniknąć dezaktualizacji danych na mapie, które mogą być podstawą negatywnego protokołu weryfikacji. Dodatkowym argumentem dla takiego działania jest fakt, że pliki generowane są automatycznie i nie ma niebezpieczeństwa nie wydania pliku na skutek istniejącej blokady.

Wraz ze zmianą wersji programu do obowiązujących przepisów została dostosowana baza egib w zakresie automatycznej konwersji atrybutów graniczników zgodnie z rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków oraz dokonano przeniesienia granic, graniczników, konturów użytków i klasoużytków na warstwy zgodne z obowiązującymi przepisami (modelem 2021). Budynki nieewidencyjne [bne] i budynki w budowie zostały przeniesione na warstwy BDOT.

Pełna konwersja obiektów baz danych BDOT500 i GESUT do modelu 2021 jest ostatnim etapem prac trwających już prawie 2 lata. Koniec tego etapu zaplanowany jest w drugiej połowie czerwca br. Z tego też względu do czasu wykonania pełnej konwersji danych w naszym powiecie obowiązuje model hybrydowy.

Pliki do modyfikacji można przekazywać w formacie GML lub KCD.

Pliki GML muszą być plikami różnicowymi zawierającymi wszystkie obiekty zgodne z obowiązującym modelem pojęciowym xsd 2021.

Pliki KCD mogą być przekazywane w modelu hybrydowym przy założeniu, że wszystkie nowe obiekty zostały skartowane na warstwach z modelu 2021, a obiekty modyfikowane najpierw zostały przeniesione z warstw modelu 2015 na warstwy modelu 2021, a następnie dokonano modyfikacji. Do przenoszenia obiektów na warstwy modelu 2021 służy ikona 15->21 w zakładce przenoszenie do BDOT500/GESUT

W dalszym ciągu przyjmujemy zasadę, że dane bazy egib w zakresie granic działek i konturów użytków gruntowych są kartowane i aktualizowane przez pracowników urzędu. W związku z tym prosimy o przekazywanie plików txt ze współrzędnymi wraz z niezbędnymi atrybutami dla tych obiektów.

Jednocześnie informujemy, że w Portalu Geodety została zamknięta możliwość podglądu danych egib w czasie rzeczywistym. Obecne przepisy uniemożliwiają takiej praktyki. W celu kontroli danych przed oddaniem pracy do weryfikacji można ponownie pobrać dane do pracy i na podstawie kopii danych egib wygenerowanych w pliku GML, zweryfikować poprawność przygotowanego operatu. Pliki GML z bazy egib można doczytywać w oprogramowaniach udostępnianych przez różne firmy również nieodpłatnie np. w programie GML Rejestr Gruntów.