Aktualności

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE REALIZACJI WNIOSKÓW O WYDANIE WYPISÓW, WYRYSÓW, KOPII MAP

Szanowni Państwo

Wnioski o wypisy z rejestru gruntów wraz z wyrysami z mapy ewidencyjnej, o same wyrysy, o wypisy uproszczone, realizowane są w terminie do 14 dni. Osobom zainteresowanym otrzymaniem wypisu wraz z wyrysem, nie rekomendujemy wnioskowanie odrębnie o wypisy i odrębnie o wyrysy. W przypadku konieczności przeprowadzenia dodatkowych wyjaśnień przy realizacji wniosków o wypisy wraz z wyrysami, okres realizacji wniosku może wydłużyć się do 30 dni.

„Od ręki” realizowane są wnioski:
• o wypisy z rejestru gruntów, budynków
• o wypisy z kartotek budynków, lokali
• o kopie mapy zasadniczej lub ewidencyjnej
• o kopie materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego po wstępnej ocenie takiej możliwości.

W przypadku złożenia przez Państwa wniosku nie realizowanego „od ręki”, będziemy kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) i telefonu – prosimy o podanie na wniosku tych danych, które wykorzystane będą jedynie w celu realizacji wniosku. Ich administratorem jest Starosta Warszawski Zachodni.

W przypadku konieczności spotkań lub potrzeby otrzymania niezbędnych wyjaśnień, prosimy kontaktować się z sekretariatem pod nr tel. 22-733 73 40.

Wnioski nie realizowane „od ręki” można składać bez potrzeby oczekiwania do stanowisk obsługi:
• w pojemniku w przedsionku budynku Geodezji
• pocztą elektroniczną (e-mail) – jedynie opatrzone podpisem elektronicznym
• pocztą tradycyjną
• za pośrednictwem Portalu Interesanta w Strefie Interesanta na stronie www.podgik.pwz.pl z wykorzystaniem Profilu zaufanego

Wzory wniosków dostępne są:
• w przedsionku budynku Geodezji
• na stronie BIP Starostwa https://bip.pwz.pl/193,podzial-kart-uslug-ze-wzgledu-na-wydzial-jednostke-organizacyjna w zakładce Służba Geodezyjna i Kartograficzna.

Dokumenty pozyskiwane zdalnie (pocztą tradycyjną, poprzez Portal interesanta, pocztą elektroniczną), będą mogły być dostarczone po uiszczeniu opłaty uwidocznionej w uprzednio przekazanym Wnioskodawcy Dokumencie Obliczenia Opłaty. Odbiór osobisty możliwy jest w godzinach pracy Urzędu - przy odbiorze osobistym istnieje możliwość dokonania opłaty kartą we wpłatomacie w holu budynku geodezji lub gotówką w kasie w budynku głównym Starostwa). O możliwości odbioru przygotowanych dokumentów będziecie informowani Państwo drogą e-mail`ową, telefonicznie lub poprzez wiadomości SMS.

 

++++++++++++++++++++++++++++++

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPOWAŻNIEŃ/PEŁNOMOCNICTW ORAZ KOPII DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O WYPISY, WYRYSY I KOPIE MAP

osoby uprawnione/upoważnienia/pełnomocnictwa

O kopie mapy ewidencyjnej i/lub zasadniczej oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, kopie innych materiałów zasobu może wnioskować każdy.

O wypis z rejestru gruntów (o wypis wraz z wyrysem) może ubiegać się osoba (podmiot) ujawniona w ewidencji gruntów jako właściciel lub inny władający, a także inna osoba (podmiot) posiadająca interes prawny do jego otrzymania. Interes prawny może wynikać z prawa określonego przepisami lub obowiązku nałożonego przez organ sądowy lub administracyjny. Osoba ubiegająca się o wypis z rejestru gruntów, nie będąca właścicielem/władającym ujawnionym w ewidencji gruntów, jest zobligowana do wskazania takiego przepisu lub dołączenia do wniosku dokumentu, z którego wynika interes prawny.

Do złożenia wniosku i/lub odbioru dokumentów wnioskodawca może upoważnić inną osobę fizyczną (ustanowić pełnomocnika). Złożenie pełnomocnictwa innego, niż pełnomocnictwo notarialne, związane jest z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Od opłaty tej zwolnione jest złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska wnioskodawcy: małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo. W takim przypadku, wnioskodawca powinien w pełnomocnictwie określić tą zależność łącząca go z osobą upoważnioną.

kopie dokumentów

Wnioski muszą być złożone w oryginale. Załączniki i pełnomocnictwa powinny być również oryginałami dokumentów. W przypadku złożenia ich kopii, powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Istnieje możliwość poświadczenia kopii oryginału dokumentu przez upoważnionego urzędnika. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który będzie zwrócony, podczas najbliższej korespondencji lub kontaktu bezpośredniego (np. przy odbiorze dokumentów) - prosimy o zaznaczenie potrzeby zwrotu oryginału. Poświadczenie takie związane jest z koniecznością wniesienia przed rozpatrzeniem sprawy opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za każdą stronę poświadczanego dokumentu.

Kopie dowodów uiszczenia opłat skarbowych za pełnomocnictwa lub/i potwierdzenie za zgodność z oryginałem należy dołączyć do wniosku, przesłać pocztą elektroniczną (e-mail) lub wstrzymać się z odbiorem dokumentów do czasu ich zaksięgowania na koncie Starostwa i informacji od urzędu o możliwości odbioru zamówionych dokumentów. Konto bankowe do wnoszenia jedynie opłaty skarbowej: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 49 1240 6973 1111 0010 8703 4652 Bank PEKAO S.A.

 

ZAŁĄCZNIKI: