Aktualności

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH, ZMIANA ZASAD ZAWIADAMIANIA PODMIOTÓW UJAWNIONYCH W EGiB O CZYNNOŚCIACH USTALANIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH

Szanowni Wykonawcy,

w celu skuteczności zawiadomień o czynnościach ustalenia przebiegu granic oraz uniknięcia niedopełnienia procedury ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych informujemy, że w związku z wejściem w życie od dnia 5 maja br. zmian do rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków zgodnie z § 32 ust. 3 zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych w pierwszej kolejności należy przekazywać na adres pobytu stałego, jeśli jest on ujawniony w bazie danych EGiB. W przeciwnym razie zawiadomienia należy kierować na adres zameldowania na pobyt stały wykazany w EGiB na podstawie bazy danych PESEL.

Natomiast, zgodnie z treścią § 32 ust. 7 w/w rozporządzenia jeżeli właściciele lub władający nieruchomością nie są znani lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, na wniosek wykonawcy starosta zamieszcza zawiadomienie na stronach BIP oraz tablicy ogłoszeń starostwa.

Przepis ten nie odnosi się do informacji o adresie pobytu stałego. W związku z tym, w przypadku gdy w EGiB wykazany jest adres pobytu stałego, ale brak jest ujawnionego adresu zameldowania na pobyt stały, wówczas wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do starosty o wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa.