Pliki do pobrania

ZASADY POSTĘPOWANIA Z DOKUMENTACJĄ WYKONYWANĄ NA POTRZEBY KLASYFIKACJI GLEBOZNAWCZEJ GRUNTÓW W POWIECIE WARSZAWSKIM ZACHODNIM

W związku ze zmienionymi w latach 2020 - 2021 przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2021.1990 - dalej: Ustawa) oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy, niezbędna jest rewizja trybu postępowania związanego z przeprowadzeniem klasyfikacji gleboznawczej gruntów, ustalonego w 2016 r. na skutek problemów z interpretacją wcześniejszych przepisów regulujących sprawy klasyfikacji gleboznawczej gruntów w zbiciu z przepisami regulującymi zagadnienia dotyczące kompletowania operatów technicznych i procedur związanych z weryfikacją opracowań geodezyjnych. Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na przyjęcie następujących zasad:

  1. Dokumentację należy kompletować odrębnie:
  1. PROJEKT USTALENIA KLASYFIKACJI
  2. OPERAT TECHNICZNY
  1. Dokumentację wymienioną w pkt. 1A wykonuje i podpisuje osoba upoważniona przez Starostę do przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów (dalej: klasyfikator). Dokumentacja ta podlega ocenie Starosty jako organu prowadzącego gleboznawczą klasyfikację gruntów (osoby prowadzącej postępowanie) z zastosowaniem wymagań przepisów dotyczących gleboznawczej klasyfikacji pod kątem prawidłowości wykonania czynności klasyfikacyjnych przez klasyfikatora. Zawartość i treść dokumentacji powinna być zgodna z przepisami ustalonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.U.2012.1246), a także wskazanymi przez organ, dokumentami i wyjaśnieniami, niezbędnymi do oceny tej prawidłowości.
  2. Dokumentację wymienioną w pkt. 1B wykonuje i podpisuje kierownik prac geodezyjnych, zgłoszonych zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3h w celu sporządzenia innej niż wymienione w lit. f oraz g mapy do celów prawnych. Kierownikiem prac geodezyjnych dla tego celu może być osoba posiadająca uprawnienia, o których mowa w Ustawie w art. 43, pkt. 1 lub 2 lub 5 (dalej: geodeta). Operat techniczny powinien być skompletowany zgodnie z §36 rozporządzenia w Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.2020.1429). Zgodnie z pkt. 7 operat powinien zawierać między innymi poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię protokołu klasyfikacyjnego oraz opisy odkrywek glebowych, a zgodnie z pkt. 10 – kopię mapy klasyfikacyjnej.
  3. Przed zakończeniem prac geodezyjnych klasyfikator przedkłada Staroście jako organowi prowadzącemu postępowanie (osobie prowadzącej postępowanie) projekt ustalenia klasyfikacji w celu weryfikacji zgodności jego sporządzenia z przepisami, a następnie umożliwienia zgłaszania zastrzeżeń do projektu przez właścicieli gruntów objętych projektem.
  4. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń, zastrzeżenia zasadne klasyfikator uwzględnia w projekcie ustalenia klasyfikacji, a geodeta uwzględnia w operacie technicznym, który kompletuje zgodnie z zasadami ujętymi w pkt. 2.
  5. Klasyfikator ponownie składa do Starosty jako organu prowadzącego gleboznawczą klasyfikację gruntów (osoby prowadzącej postępowanie) projekt ustalenia klasyfikacji wymieniony w pkt 1A lub projekt ustalenia klasyfikacji należy złożyć jako załącznik do operatu technicznego, wymienionego w pkt 1B.
  6. Geodeta zawiadamia Starostę o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych, dołączając wyniki prac geodezyjnych zgodnie z art. 12a Ustawy, a Starosta po przeprowadzeniu czynności weryfikacyjnych przyjmuje operat techniczny do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  7. Na podstawie dokumentacji wymienionej w pkt 1A i 1B Starosta dokonuje oceny całości zgromadzonych dowodów, kontynuuje postępowanie administracyjne i wydaje decyzję w sprawie o ustalenie klasyfikacji.