Aktualności

Informacja dla interesantów składających wnioski o wypisy, wyrysy i kopie map

Od dnia 2 czerwca br. wznowiono możliwość obsługi bezpośredniej w budynku geodezji przy spełnieniu odpowiednich rygorów sanitarnych. Przy stanowiskach obsługi „od ręki” realizowane są jedynie wnioski o: - wypisy z ewidencji gruntów, kartotek budynków i lokali (bez wyrysów), - kopie mapy zasadniczej i ewidencyjnej oraz odbiór dokumentów Pozostałe wnioski oraz wnioski nie wymagające natychmiastowej realizacji, a także dokumentację, należy składać do urn (pojemników) z napisem „WNIOSKI” lub „DOKUMENTY” ulokowanych w przedsionku budynku.

Ponadto wnioski mogą być składane:

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej
 • pocztą z wykorzystaniem formularzy opublikowanych m. in. na stronie www.pwz.pl , w zakładce BIP/Jak załatwić sprawę/Wydział lub jednostka organizacyjna/Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Wnioski przekazywane środkami komunikacji elektronicznej muszą być oryginalnie uwierzytelnione, a zatem można je składać:

 • najszybciej i najprościej z wykorzystaniem strony internetowej www.podgik.pwz.pl i Profilu Zaufanego w zakładce Strefa Interesanta/Portal Interesanta (po uruchomieniu Portalu Interesanta do zalogowania proszę użyć ikony Profil Zaufany) - w przypadku wątpliwości prosimy zapoznać się z instrukcją opublikowaną na stronie www.podgik.pwz.pl w zakładce Pliki do pobrania
 • z wykorzystaniem e-PUAP
 • z wykorzystaniem poczty elektronicznej na adres geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl - jedynie wnioski opatrzone kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.

Odbiór materiałów i dokumentów może nastąpić po zaznaczeniu w odpowiednim polu wniosku:

 • • osobiście
 • • pocztą przesyłką poleconą - opłata za przesyłkę w wysokości 10 zł unormowana jest przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)
 • • za pomocą środków komunikacji elektronicznej w zależności od formy złożonego wniosku:
  • poprzez Portal Interesanta w oknie „Moje wnioski” w zakładce „Dokumenty”
  • poprzez e-PUAP na adres zwrotny skrzynki
  • poprzez pocztę elektroniczną

Odbiór materiałów i dokumentów uzależniony jest od wniesienia opłat przewidzianych ww. ustawą. Urząd jest zobligowany do każdorazowego dostarczenia interesantowi dokumentu obliczenia opłaty (DOO), na którym wyszczególniona jest wysokość opłaty oraz numer konta. Prosimy o dokonywanie wpłat dopiero po uzyskaniu takiego dokumentu. Opłaty za wnioski składane poprzez Portal Interesanta należy dokonywać za pomocą płatności online w tym Portalu na generowany automatycznie numer konta. Opłaty za wnioski realizowane od ręki, a także odbierane osobiście można uiścić w Urzędzie.

W celu usprawnienia komunikowania się, niezwykle korzystne jest podanie przez interesantów na wniosku numeru telefonu kontaktowego oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail). Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni, a wykorzystane one będą jedynie w celu realizacji Państwa wniosku. Praktyka wykazuje, że wnioskodawcy nie posiadający adresu e-mail, podają adres poczty elektronicznej osoby bliskiej i w ten sposób znacznie usprawniają komunikowanie się.

Urząd informuje interesantów z wykorzystaniem e-mail lub kontaktu telefonicznego o:

 • zakończeniu przygotowania materiałów i konieczności wniesienia opłaty - DOO wysyłany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub pocztą, a w przypadku odbioru osobistego i braku adresu e-mail - skontaktuje się telefonicznie i ustali dalszą procedurę;
 • możliwości odbioru materiałów osobiście. W przypadku wysyłki pocztowej, Urząd po uzyskaniu potwierdzenia przelewu lub wpływu na konto wysyła materiały na podany we wniosku adres.

Wszelkie specyficzne uwarunkowania realizacji wniosków należy wpisać w wolne pola wniosku przeznaczone na uwagi. Wypisy z rejestru gruntów wydawane są jedynie osobom ujawnionym w tej ewidencji, osobom wykazującym interes prawny lub osobom upoważnionym pisemnie przez te osoby.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA UPOWAŻNIEŃ/PEŁNOMOCNICTW ORAZ KOPII DOKUMENTÓW SKŁADANYCH WRAZ Z WNIOSKAMI O WYPISY, WYRYSY I KOPIE MAP

 

osoby uprawnione/upoważnienia/pełnomocnictwa

O kopie mapy ewidencyjnej i/lub zasadniczej oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej, kopie innych materiałów zasobu może wnioskować każdy.

O wypis z rejestru gruntów (o wypis wraz z wyrysem) może ubiegać się osoba (podmiot) ujawniona w ewidencji gruntów jako właściciel lub inny władający, a także inna osoba (podmiot) posiadająca interes prawny do jego otrzymania. Interes prawny może wynikać z prawa określonego przepisami lub obowiązku nałożonego przez organ sądowy lub administracyjny. Osoba ubiegająca się o wypis z rejestru gruntów, nie będąca właścicielem/władającym ujawnionym w ewidencji gruntów, jest zobligowana do wskazania takiego przepisu lub dołączenia do wniosku dokumentu, z którego wynika interes prawny.

Do złożenia wniosku i/lub odbioru dokumentów wnioskodawca może upoważnić inną osobę fizyczną (ustanowić pełnomocnika). Złożenie pełnomocnictwa innego, niż pełnomocnictwo notarialne, związane jest z koniecznością wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Od opłaty tej zwolnione jest złożenie pełnomocnictwa w przypadku, gdy pełnomocnikiem jest osoba bliska wnioskodawcy: małżonek, zstępny, wstępny lub rodzeństwo. W takim przypadku, wnioskodawca powinien w pełnomocnictwie określić tą zależność łącząca go z osobą upoważnioną.

kopie dokumentów

Wnioski muszą być złożone w oryginale. Załączniki i pełnomocnictwa powinny być również oryginałami dokumentów. W przypadku złożenia ich kopii, powinna być ona potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem lub radcą prawnym. Istnieje możliwość poświadczenia kopii oryginału dokumentu przez upoważnionego urzędnika. W takim przypadku należy dołączyć do wniosku oryginał dokumentu, który będzie zwrócony, podczas najbliższej korespondencji lub kontaktu bezpośredniego (np. przy odbiorze dokumentów) - prosimy o zaznaczenie potrzeby zwrotu oryginału. Poświadczenie takie związane jest z koniecznością wniesienia przed rozpatrzeniem sprawy opłaty skarbowej w wysokości 5 zł za każdą stronę poświadczanego dokumentu.

Kopie dowodów uiszczenia opłat skarbowych za pełnomocnictwa lub/i potwierdzenie za zgodność z oryginałem należy dołączyć do wniosku, przesłać pocztą elektroniczną (e-mail) lub wstrzymać się z odbiorem dokumentów do czasu ich zaksięgowania na koncie Starostwa i informacji od urzędu o możliwości odbioru zamówionych dokumentów. Konto bankowe do wnoszenia jedynie opłaty skarbowej: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego Nr 49 1240 6973 1111 0010 8703 4652 Bank PEKAO S.A.