Deklaracja dostępności

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.podgik.pwz.pl

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

2. pochodzą z różnych źródeł, co może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik,

3. opublikowane filmy nie posiadają napisów tekstowych, ponieważ są zaciągane z serwisu zewnętrznego YouTube.

4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

cel linku nie jest odpowiednio określony,

opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,

pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

 

Informacje zamieszczone na stronie internetowej są na bieżąco aktualizowane przez Redaktorów. Staramy się zapewnić dostępność strony internetowej, jednak jeżeli znajdziesz błędy lub masz uwagi prosimy o kontakt pod adres e-mail: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Firma Vobacom Sp. z o.o.

Firma skorzystała z dostępnego narzędzia do oceny strony:

http://checkers.eiii.eu z którego wynika, że strona internetowa https://podgik.pwz.pl spełnia wymagania w 100%

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych:

1. Po witrynie można poruszać się także za pomocą klawiatury poprzez użycie klawisza tabulacji (Tab) oraz można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

2. Strona internetowa została zaprojektowana i zbudowana w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać na różnych systemach operacyjnych i różnych przeglądarkach.

3. Strona internetowa jest responsywna.

4. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym kontraście oraz możliwa jest też zmiana wielkości czcionki na stronie (przyciski funkcyjne w górnym pasku plus / minus).

5. Strona internetowa posiada kontrast kolorystyczny pomiędzy tekstem a tłem na poziomie 4,5:1.

6. Na stronie internetowej stosowany jest fokus (obramowanie) przy elementach interaktywnych.

7. Staramy się, aby opublikowane treści na stronie internetowej były zrozumiałe dla wszystkich.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mateusz Milej , adres poczty elektronicznej: mmilejatpwz [dot] pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 733 72 75 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

Żądanie powinno zawierać:

dane osoby zgłaszającej żądanie,

wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,

sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Otworzy się w nowym oknie Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Aplikacje mobilne

Obecnie nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych.

 

Dostępność architektoniczna budynku

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

 

Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
Służba Geodezyjna i Kartograficzna

Tel.: 22 733 73 40

Fax.: 22 733 73 41

e-mail: geodezjasekretariatatpodgik [dot] pwz [dot] pl

Biura Służby Geodezyjnej i Kartograficznej znajdują się w samodzielnym budynku dwukondygnacyjnym (budynek B), położonym przy ul. Poznańskiej 133, 05-850 Ożarów Mazowiecki. Wejście do budynku jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i jest dostępne z parkingu dostępnego od ul. Artura i Franciszka Radziwiłłów. Przed budynkiem znajdują się wyznaczone miejsca postojowe, przystosowane i przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Pełna obsługa interesantów odbywa się na parterze. Budynek nie posiada windy, przez co jedynie parter budynku jest dostępny dla osób z niepełnosprawnością ruchową. W budynku brak jest toalet dostosowanych do potrzeb niepełnosprawnych. Toalety dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych dostępne są w budynku głównym Starostwa usytuowanym w odległości 200 m.