Aktualności

Informacja dla wykonawców prac geodezyjnych dotycząca zmiany wersji oprogramowania i dostosowania baz danych do modeli danych zgodnych z rozporządzeniami z 2021 roku

W związku ze zmianą oprogramowania TurboEWID do wersji 10.0 i dostosowaniem modeli pojęciowych baz danych do wymogów obowiązujących przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego, a w szczególności rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie baz danych obiektów topologicznych oraz mapy zasadniczej i rozporządzenia ministra rozwoju, pracy i technologii z dnia 23 lipca 2021r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, przypominamy że przekazywane dane w pliku do modyfikacji muszą być opracowane w modelu pojęciowym XSD 2021 zwanych modelem 2021.

Pliki do modyfikacji można przekazywać w formacie GML lub KCD.

Plik GML musi być plikiem różnicowym zawierającym wszystkie obiekty zgodne z obowiązującym modelem 2021 wykonanym w oparciu o przekazany plik do modyfikacji.

Przekazywane pliki KCD do modyfikacji należy wykonać na zaktualizowanym oprogramowaniu TurboMAP do wersja 10.0. Pliki wykonane w wersji niższej nie generują obiektów z obowiązującego modelu 2021. Informacje potrzebne do zmiany TurboMAP zawarte są pod linkiem https://geomatyka-krakow.pl/portal/index.php/wsparcie/download/38-turbomap-v10

Plik KCD  do czasu wykonania pełnej konwersji obiektów w bazie należy przekazać w modelu hybrydowym przy założeniu, że wszystkie nowe obiekty zostały skartowane na warstwach z modelu 2021, a obiekty modyfikowane najpierw zostały przeniesione z warstw modelu 2015 na warstwy modelu 2021, a następnie dokonano modyfikacji.

W chwili obecnej trwają intensywne prace związane z dokonaniem konwersji wszystkich obiektów z warstw modelu 2015 na model 2021. Tabela konwersji stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Biorąc pod uwagę pojawiające się problemy związane ze zmianą wersji oprogramowania, a co za tym idzie modelu baz danych, o których informujecie nas Państwo przedstawiamy nasze sugestie, które pozwolą na właściwe przygotowywanie plików danych służących do aktualizacji odpowiednich baz danych.

Baza BDOT500:

Obecny obiekt figura, krzyż jest obiektem punktowym i nie uwzględnia on kapliczek, które w poprzednich przepisach prawa stanowiły jeden obiekt powierzchniowy lub punktowy o nazwie figura, kapliczka lub krzyż przydrożny.

Aby zachować prezentację geometryczną kapliczek jako obiekt powierzchniowy proponujemy przedstawiać je jako obiekt powierzchniowy pomnik.

Baza GESUT:

Obecny obiekt stacja transformatorowa jest obiektem punktowym. W poprzednich przepisach prawa obiekt ten był obiektem powierzchniowym lub punktowym. Aby zachować prezentację graficzną stacji transformatorowych jako obiekt powierzchniowy proponujemy przedstawiać go jako obiekt powierzchniowy elektroenergetyczne urządzenie techniczne, a w obowiązkowym atrybucie informacja wpisać stacja transformatorowa.

Obecny obiekt przewód elektroenergetyczny nie posiada atrybutów wiązka oraz liczba przewodów. Dlatego w przypadkach występowanie wiązek należy przewód elektroenergetyczny skartować tyle razy ile wynosi liczba przewodów w wiązce. Jednocześnie pragniemy zwrócić uwagę że informacja podczas kontroli pliku wykazana w kolorze fioletowym o powielonych błędach nie jest błędem krytycznym, tylko sugerującym sprawdzenie poprawności obiektu - w tym przypadku ilości powielonych obiektów z liczbą przewodów w wiązce.

Jednocześnie przy przygotowywaniu plików do aktualizacji baz danych prosimy o szczególne zwracanie uwagi na:

 • Posługiwanie się w wykazach zmian danych ewidencji gruntów i budynków identyfikatorami budynków po przenumerowaniu do obrębów,
 • pełną zgodność atrybutów obiektów z danymi podanymi na szkicach,
 • wiązanie rzędnych z przewodami,
 • wiązanie pikiet naturalnych i sztucznych z obiektami,
 • wiązanie elementów trwale związanych z budynkami szczególnie podpór,
 • zmianę atrybutów w zmodyfikowanych obiektach z modelu 2015 na model 2021 na zgodne z obowiązującymi rozporządzeniami i nie usuwanie atrybutów nadmiarowych pochodzących z modelu 2015 o ile nie są sprzeczne z istniejącym stanem,
 • przekazywanie w plikach txt uzupełnionych atrybutów SPD i ISD dla obiektu punkt graniczny w formie cyfrowej (1 lub 2), a nie w formie tekstowej (ustalony, nieustalony/spełnia, nie spełnia).

Kilka kwestii technicznych:

 1. Do przenoszenia obiektów na warstwy modelu 2021 służy ikona 15->21 w zakładce przenoszenie do BDOT500/GESUTanalogicznie do ikony w->w  (przed przeniesieniem edytowanego obiektu należy wskazać warstwę, na którą obiekt ma być przeniesiony)
 2. Wiązanie obiektów odbywa się za pomocą ikony  lub poprzez ikonę   i atrybutu  

 

 1. W przypadku inwentaryzacji obiektów gesut dla których były uzgodnione projekty należy w pierwszej kolejności przenieść obiekt projektu na model 2021. Jeżeli tylko część obiektu liniowego projektowanego została zrealizowana wówczas należy przeciąć projekt na odpowiednie części, a na następnie przypisać odcinkowi niezrealizowanemu  nr uzgodnienia UDP, a odcinkowi realizowanemu nr bieżącego opracowania poprzez okno aktywnego operatu/uzgodnienia   Po tych czynnościach należ zmodyfikować przebieg i atrybuty przewodu inwentaryzowanego.
 2. Kody obiektów z poszczególnych modeli:
  kody z przedziału 1000 - 3999 to warstwy z modelu  K1
  kody z przedziału 4000 - 4500 to warstwy z modelu  2015
  kody z przedziału 6000 - 6999 to warstwy z modelu  2021
 3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budynki projektowane przechodzą do archiwum. W związku z tym w przypadku otrzymania w pliku do modyfikacji budynku projektowanego proszę nie modyfikować istniejącego obiektu tylko skartować nowy budynek.

 

W zależności do zgłaszanych potrzeb będziemy rozszerzać rubrykę kwestii technicznych