Aktualności

Informacja o rozpoczęciu modernizacji egib - Stanisławów

INFORMACJA

Na podstawie art. 24a ust. 1, 2 i 3 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuję o rozpoczęciu przez Wykonawcę pracy geodezyjnej, zgłoszonej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Ożarowie Mazowieckim i
zarejestrowanej w dniu 30 marca 2023 r. pod numerem ewidencyjnym OD.6640.1.1749.2023, dotyczącej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu ewidencyjnego Stanisławów (0023) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Stare Babice (143207_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie. Zakres prac przewidziany w Projekcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Stanisławów (0023), gm. Stare Babice dotyczy granic obrębu ewidencyjnego, granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikację ich aktualności i oznaczeń), aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji. 

Wykonawcą pracy geodezyjnej jest OPGK Rzeszów Spółka Akcyjna, 35-328 Rzeszów, ul. Geodetów 1.

Postępowanie administracyjne dotyczące modernizacji ewidencji gruntów i budynków w opisanym powyżej zakresie będzie przeprowadzone
w trybie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne wyznaczających poniższe zasady:  

 1. (ust.4) projekt operatu opisowo-kartograficznego podlega, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej
  w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
 2. (ust.5) informacja o terminie i miejscu wyłożenia projektu operatu opisowo-kartograficznego podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy
  ul. Poznańskiej 129/133, w Urzędzie Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 32 oraz poprzez zamieszczenie na stronach internetowych Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego i Urzędu Gminy Stare Babice, a także poprzez ogłoszenie w dzienniku „Gazeta Wyborcza” – na co najmniej 14 dni przed wyłożeniem,
 3. (ust.6) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych,
 4. (ust.7) upoważniony pracownik Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, posiadający uprawnienia w zakresie „Rozgraniczanie
  i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”, przy udziale przedstawiciela Wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole,
 5. (ust.8) po upływie terminu 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków, informacja o tym zostaje ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
 6. (ust.9) każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, zgłaszać zarzuty do tych danych,
 7. (ust.10) o uwzględnieniu  lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji,
 8. (ust.11) do czasu ostatecznego zakończenia postępowania dotyczącego uwzględnienia lub odrzucenia zarzutów, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie są wiążące,
 9. (ust. 12) zarzuty zgłoszone po terminie wynikającym z pkt. 6 traktuje się jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów
  i budynków.

Niniejsza informacja podlega wywieszeniu w dniach od 25 kwietnia 2023 roku do 8 maja 2023 roku na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy Stare Babice oraz zamieszczeniu na stronach internetowych: Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego: http://bip.pwz.pl/, http://www.pwz.pl/ i Urzędu Gminy Stare Babice: https://stare-babice.pl/ , https://starebabice.bip.net.pl/

 

Informacje w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie obrębu Stanisławów w gm. Stare Babice można uzyskać w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133 lub pod numerem telefonu 22 733 73 40 (sekretariat) oraz u Wykonawcy pracy geodezyjnej pod numerem telefonu 17 864 24 44 lub 604 097 916, 
e-mail: dkarczewskiatopgk [dot] rzeszow [dot] pl

 

 

                        Z up. STAROSTY

mgr inż. Dariusz Pręgowski

Geodeta Powiatowy