Aktualności

INFORMACJA STAROSTY w sprawie danych ewidencji gruntów i budynków gminy Kampinos - obręb Strzyżew

Na podstawie art. 24a ust. 8 i 9 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne
i kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 z późn. zm.) informuję, że z dniem
3 listopada 2023 roku dane objęte modernizacją na obszarze obrębu ewidencyjnego Strzyżew (0032) położonego w jednostce ewidencyjnej gmina Kampinos (143203_2), w powiecie warszawskim zachodnim, województwo mazowieckie, w zakresie granic obrębów ewidencyjnych (w tym połączenia obrębów ewidencyjnych Strzyżew Parcele – 0025 i Strzyżew Wieś – 0026 w jeden obręb ewidencyjny Strzyżew - 0032), granic działek ewidencyjnych, użytków gruntowych (w tym weryfikacji ich aktualności i oznaczeń), uzupełnienia na podstawie materiałów źródłowych klas bonitacyjnych dla gruntów pod rowami (W) oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych (Lzr), aktualizacji danych dotyczących budynków, a także praw do nieruchomości i podmiotów ujawnionych w ewidencji, stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane pozyskane w wyniku modernizacji, zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, może zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia tej Informacji
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Ewentualne zarzuty należy zgłaszać w formie pisemnej w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133.

 

                                                                                                          

STAROSTA

        JAN ŻYCHLIŃSKI