Aktualności

Kiedy należy użytek oznaczyć symbolem Tp?

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi ujawniania użytku gruntowego grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych lub linii kolejowych, oznaczone symbolem Tp na mapach z projektem podziału nieruchomości oraz w wykazach zmian danych ewidencyjnych (wykazach zmian gruntowych) i stanowiskiem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuję, że:

  1. w przypadku sporządzania map z projektem podziału nieruchomości na potrzeby postępowań związanych z wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 z późn. zm.)  zawsze należy określić użytek gruntowy jako Tp dla wydzielanych działek, które są przeznaczone pod budowę dróg publicznych i staną się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z dniem, w którym ww. decyzja stanie się ostateczna;
  2. w przypadku sporządzania map z projektem podziału nieruchomości na potrzeby postępowania o podział nieruchomości na wniosek właściciela zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i wydzielaniu działek gruntu pod drogi publiczne lub wydzielaniu działek gruntu pod poszerzenie istniejących dróg publicznych, które zgodnie z art. 98 ww. ustawy staną się  własnością odpowiednio gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa, dla tych działek zawsze należy określić użytek gruntowy jako Tp;

  3. w przypadku sporządzania map z projektem podziału nieruchomości na potrzeby postępowania o podziału nieruchomości z urzędu zgodnie z w/w ustawą o gospodarce nieruchomościami nie ujawnia się w opracowaniu użytku gruntowego Tp, ponieważ będzie on możliwy do ujawniania dopiero po nabyciu własności przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego.

Powyższe zasady będą przestrzegane podczas weryfikacji materiałów przyjmowanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, powstających w wyniku realizowania prac geodezyjnych.

Z up. Starosty

mgr inż. Dariusz Pręgowski

Geodeta Powiatowy