Aktualności

Twardy termin dla końca operatów analogowych – informacja dla geodetów

Szanowni Państwo

Przypominam, że zgodnie z przepisem przejściowym zawartym w §42 ust.3 rozporządzenia MR z dn. 18.08.2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla prac geodezyjnych zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r. dopuszcza się przekazywanie operatów technicznych w postaci papierowej, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Przepis ten nie zakłada żadnej alternatywy dla prac zgłoszonych po wymienionym wyżej terminie, niż złożenie operatów w formie elektronicznej od dnia 1.01.2022 r., a zgodnie z §35 ust.2 tego rozporządzenia operat techniczny sporządza się w postaci jednego dokumentu elektronicznego w formacie PDF opatrzonego przez kierownika prac geodezyjnych kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym, jeżeli możliwości techniczne podpisu zaufanego na to pozwalają.

Na podstawie prowadzonych analiz stwierdzam, że w listopadzie br. wskaźnik operatów elektronicznych składanych do pzgik w naszym Powiecie osiągnął ok. 65%. Oznacza to, że ok 1/3 operatów technicznych złożonych zostało w listopadzie br. do zasobu powiatowego w wersji analogowej. Wydaje się, że okres przedświąteczny jest ostatnim momentem dla geodetów, którzy dotychczas się nie zdecydowali na stosowanie technologii opracowywania operatów w wersji elektronicznej, na dopracowanie technologii ich generowania i podpisywania. Należy mieć tu również na uwadze, że okres ten może być okresem intensywnych wystąpień o uzyskanie podpisu elektronicznego kwalifikowanego lub osobistego. Z tego powodu mogą wystąpić trudności z jego uzyskaniem w zadowalającym terminie.

Geodetom nie stosującym tej technologii warto zwrócić uwagę, że dokumenty generowane z ich systemów pomiarowych i komputerów nie wymagają wydruku i skanowania, lecz jedynie zapisania w obowiązującym formacie PDF. Łączenie poszczególnych dokumentów w jeden plik możliwe jest z wykorzystaniem powszechnie dostępnych aplikacji. Dodatkowo, firmy geoinformatyczne, od lat zapewniające geodetom narzędzia do pracy, popularyzują autorskie aplikacje wspomagające tworzenie operatów elektronicznych w jednym pliku. Zalety operatu elektronicznego to przede wszystkim możliwość ich złożenia o dowolnej porze doby, oszczędność materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wydruku, jak również oszczędności czasowe i finansowe związane z dojazdami do ODGiK lub opłatami pocztowymi.

Operat techniczny dla prac zgłoszonych od dnia 31 lipca 2020 r., złożony wraz zawiadomieniem o przekazaniu wyników zgłoszonych prac po dniu 31.12.2021 r. w wersji analogowej, uzyska negatywny wynik weryfikacji. Dotyczy to również operatów składanych po tym terminie po poprawie z ponownym zawiadomieniem.

                                                                                                             

                                                                                                                              Geodeta powiatowy

                                                                                                                                 Dariusz Pręgowski