Aktualności

UWAGA WYKONAWCY PRAC GEODEZYJNYCH, ZMIANA ZASAD ZAWIADAMIANIA PODMIOTÓW UJAWNIONYCH W EGiB O CZYNNOŚCIACH USTALANIA PRZEBIEGU GRANIC DZIAŁEK EWIDENCYJNYCH (zgodne z uszczegółowieniem stanowiska GGK z dnia 30 maja 2023 roku)

Szanowni Wykonawcy,

W związku z uszczegółowieniem stanowiska GGK dotyczącym procedury zawiadamiania o czynnościach ustalania przebiegu działek ewidencyjnych informujemy, że zgodnie z § 32 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków - adres zameldowania na pobyt stały jest w przypadku doręczania zawiadomień o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych, jedynie alternatywą dla adresu pobytu stałego, który ma „pierwszeństwo” przy doręczaniu tych zawiadomień przez wykonawcę.

Zatem obowiązek wywieszenie zawiadomienia o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych na tablicy ogłoszeń i stronach BIP starostwa zgodnie z treścią § 32 ust. 7 w/w rozporządzenia dotyczy sytuacji gdy nie są znane podmioty, o których mowa w  § 11 pkt 7 i § 12 pkt 1, lub nie są znane ich adresy zameldowania na pobyt stały lub adres siedziby, a jednocześnie w EGiB nie ma ujawnionego adresu pobytu stałego, o którym mowa w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia.

Ponadto przypominamy, że w/w zawiadomienia przeznaczone do wywieszenia na tablicy ogłoszeń starostwa powiatowego oraz do opublikowania na stronach BIP starostwa nie mogą zawierać danych osobowych podmiotów ujawnionych w EGiB.